ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിലേയ്ക്ക് സ്വാഗതം

New Registration

ക്ഷേമനിധി രജിസ്‌ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ലോഗിനും, സ്ഥാപനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാനും,ആയതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയുവാനും ഇവിടെ click ചെയ്യുക

Help
Registered Members

ക്ഷേമനിധിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾക്കും ഇവിടെ click ചെയ്യുക

Help
Quick Pay

ലോഗിൻ ചെയ്യാതെ അംശാദായം ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാൻ ഇവിടെ click ചെയ്യുക

Help
Benefits

തൊഴിലാളികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാൻ ഇവിടെ click ചെയ്യുക